เกี่ยวกับ ดีไอทีซี

อาคารธรรมนิติ

“ดีไอทีซี” เป็นใคร?

ดีไอทีซี (DiTC) เป็นผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็น บริษัท ดีไอทีซี จํากัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศธรรมนิติ หรือ Dharmniti IT Center ได้ขยายงานไปในรูปแบบการบริหารและบริการแบบครบวงจร (One-Stop Solution) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้เข้าถึงบริการด้านไอทีได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ภายใต้หลักคิดในการทํางานที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ ประกอบด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และการให้บริการจนเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ดีไอทีซีมีความเชี่ยวชาญในด้านเว็บเทคโนโลยี และ Web-Based Program โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหา “Joomla” ซึ่งเราเล็งเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี Open Source ที่เปิดกว้าง และมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน

หลักการทำงาน

พิทักษ์และถนอมนามธรรมนิติ

เรายึดถือหลักการทำงานและวิถีแห่งธรรมนิติ ด้วยชื่อเสียงในการให้บริการด้านวิชาชีพมายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความรอบรู้ในวิชาชีพที่สืบต่อกันมา จึงเป็นภารกิจของเราที่จะต้องพิทักษ์และถนอมนามธรรมนิติให้สืบทอดตลอดไป

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์และให้บริการที่ซื่อตรงแก่ลูกค้า

งานต้องมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า เมื่อเรารับทำงานใดแล้ว หมายถึงเราได้ตกลงใจที่จะทำงานนั้นอย่างซื่อสัตย์ เอาจริงเอาจัง ภายใต้ระบบบริหารควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

ลูกค้าทุกคนคือบุคคลสำคัญ

เราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ มิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของเราตลอดมา

หลักการทำงาน DiTC

รายงานความคืบหน้าเสมอ

เราจะชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอน วิธีการทำงาน และรายงานให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด เพราะความเข้าใจอันดีและความสนับสนุนจากลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

รักษาความลับอย่างเข้มงวด

การรักษาความลับเกี่ยวกับงานที่ลูกค้ามอบหมายให้ เป็นจรรยาบรรณ ที่เรายึดถือเสมอมา

ผู้บริหาร

นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล

นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล
Ms. Dararat Puechmongkol

ประธานกรรมการบริหาร

นายเสถียร ทันต์เจริญกิจ

นายเสถียร ทันต์เจริญกิจ
Mr. Sathian Thancharoenkit

รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์
Ms. Panadda Kanjanadit

กรรมการบริหาร

นายอนุกูล สีดำ

นายอนุกูล สีดำ
Mr. Anugool Sridum

กรรมการบริหาร

นายเมธวัจน์ วงศ์วรีย์กร
Mr. Methawat Wongvareekorn

กรรมการบริหาร

นายอัจฉริยะ คำพันยิ้ม

นายอัจฉริยะ คำพันยิ้ม
Mr. Autchariya Khamphanyim

กรรมการบริหาร